Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - Job Engineers

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Job Engineers b.v. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 18081378

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op de werkzaamheden van Job Engineers B.V. en op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van Job Engineers B.V. en opdrachtgever, voor zover betrekking hebbende op de opdracht en/of aanneming.
 2. Toepasselijkheid van (andere) algemene en/of bijzondere (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Job Engineers B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle offertes van Job Engineers B.V. zijn vrijblijvend en binden Job Engineers B.V. niet.
 4. In geval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. met de opdracht en/of aanneming, prevaleert hetgeen in de Opdracht en/of Aanneming schriftelijk is overeengekomen.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op eventuele nieuwe offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op de werkzaamheden van Job Engineers B.V.

Artikel 2 Definities

Aanneming: de overeenkomst tot het aannemen van werk/het zelfstandig uitvoeren door Job Engineers B.V. van (een) activiteit waarbij Job Engineers B.V. met een Opdrachtgever overeenkomt werkzaamheden te verrichten ten behoeve van een Opdrachtgever, onder directie en  verantwoordelijkheid van Job Engineers B.V., tegen een door Opdrachtgever te betalen Vergoeding; Job Engineers B.V. Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Job Engineers B.V. op grond waarvan een Professional bij Opdrachtgever wordt gedetacheerd om een project en/of werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, zulks tegen betaling van de vergoeding; Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf opdracht heeft gegeven aan Job Engineers B.V. tot het (doen) uitvoeren van de
werkzaamheden zoals vermeld in de Opdracht en/of Aanneming; Professional: de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst (i) bij Job Engineers B.V. in dienst is, dan wel door Job Engineers B.V. via een derde is ingeleend, die door Job Engineers B.V. wordt ingezet om ten behoeve van Opdrachtgever diensten te verrichten zoals in de Opdracht en/of Aanneming beschreven; Vergoeding: het bedrag dat Job Engineers B.V. per door de Professional gewerkt uur in rekening brengt voor het uitvoeren van de Opdracht, danwel de door Job Engineers B.V. opgegeven prijs voor de Aanneming.

Artikel 3 Aanvang en duur Opdracht/Aanneming

 1. De Opdracht/Aanneming wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht/Aanneming voor bepaalde tijd is de Opdracht/Aanneming die wordt aangegaan of voor een vaste periode, of voor een bepaalbare periode van een project, of voor een bepaalbare periode die de vaste periode niet overschrijdt.
 3. De Opdracht/Aanneming voor onbepaalde tijd is de Opdracht/Aanneming waarin geen einddatum of bepaalbare periode is opgenomen.
 4. Ingeval de Opdracht/Aanneming is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt de Opdracht/Aanneming van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen duur van de Opdracht/Aanneming. Indien de Opdracht/Aanneming is aangegaan voor de duur van een bepaalbare periode van een project, eindigt deze Opdracht/Aanneming indien en zodra de projectwerkzaamheden zijn voltooid. De Opdracht/Aanneming voor bepaalde tijd dan wel bepaalbare periode is tussentijds niet te beëindigen, behoudens het bepaalde in artikel 13.
 5. De Opdracht/Aanneming voor onbepaalde tijd eindigt nadat deze schriftelijk door tenminste één der partijen is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, niettegenstaande het bepaalde in artikel 13.
 6. Job Engineers B.V. zal ter bevestiging van de Opdracht/Aanneming een opdrachtbevestiging versturen aan Opdrachtgever, welke opdrachtbevestiging door een daartoe bevoegde functionaris bij
  Opdrachtgever ondertekend en geretourneerd dient te worden. Indien Opdrachtgever Job Engineers B.V. toelaat de Opdracht/Aanneming aan te vangen en uitvoering wordt gegeven door Job Engineers B.V. aan de Opdracht/Aanneming zoals vermeld in de door Job Engineers B.V. verzonden opdrachtbevestiging, zonder dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever is ondertekend, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de inhoud van de door Job Engineers B.V. verzonden opdrachtbevestiging. 

Artikel 4 Dienstverlening detachering

 1. Job Engineers B.V. zal zich als goed opdrachtnemer inspannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren en gekwalificeerde Professionals in te zetten teneinde de in de Opdracht overeengekomen en gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren.
 2. De Professionals zullen de in de Opdracht gespecificeerde werkzaamheden uitvoeren op de in de Opdracht genoemde plaats(en) en voor de aldaar genoemde periode. Wijziging van de aard van de Opdracht is slechts mogelijk na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Job Engineers B.V.. Job Engineers B.V. behoudt zich in dat geval het recht voor om de voorwaarden waaronder de Opdracht is aangegaan te wijzigen, waaronder begrepen de door Job Engineers B.V. aan Opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de Professional(s) alle informatie en hulpmiddelen te verstrekken welke noodzakelijk en wenselijk zijn teneinde de Professional(s) in staat te stellen de werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, alsmede is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om door Job Engineers B.V. ingezette Professionals zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Job Engineers B.V. bij of voor een derde (waaronder ook een derde die in een groep met Opdrachtgever is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek) wordt verstaan), in te zetten voor het verrichten van werkzaamheden, dan wel de Professionals buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten.
 5. Indien de Professional door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Job Engineers B.V. zich het recht voor om de Professional te vervangen. Elke vervanging zal vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd. Job Engineers B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Job Engineers B.V. om welke reden dan ook een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 6. Job Engineers B.V. heeft het recht de Professional te allen tijde te (laten) vervangen op voorwaarde, dat een dergelijke vervanging de kwaliteit van de werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht en de voortzetting van de Opdracht niet nadelig beïnvloedt. Elke vervanging als hiervoor bedoeld zal vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd. Opdrachtgever zal een vervanging slechts op redelijke gronden mogen afwijzen en zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk aan Job Engineers B.V. motiveren.

Artikel 5 Urenverantwoording detachering

 1. Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het aantal door Job Engineers B.V. uit hoofde van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met de in de opdracht gespecificeerde vergoeding (exclusief BTW).
 2. Opdrachtgever is aan Job Engineers B.V. voornoemde Vergoeding verschuldigd voor alle Professionals die in het kader van de Opdracht werkzaamheden hebben verricht. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor uren gedurende welke de Professional ziek, met vakantie of zonder toestemming van Opdrachtgever afwezig is geweest.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen, nadat hem enige urenspecificatie is verstrekt, schriftelijk – onder opgave van redenen – aan Job Engineers B.V. mededeelt, dat hij zich met de inhoud daarvan niet kan verenigen, geldt de urenspecificatie automatisch als door Opdrachtgever goedgekeurd en geaccepteerd.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk door Job Engineers B.V. en/of Professional(s) in verband met de uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden, voor zover deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, waaronder bijvoorbeeld parkeerkosten en reiskosten.

Artikel 6 Dienstverlening Aanneming

 1. Job Engineers B.V. zal zich als goed opdrachtnemer inspannen om de Aanneming naar behoren uit te voeren, teneinde de in de Aanneming overeengekomen en gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren.
 2. Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, mag Job Engineers B.V. van de juistheid van die gegevens uitgaan.
 3. Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Aanneming, zal Opdrachtgever Job Engineers B.V. steeds tijdig alle nuttige en/of noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen.
 4. Door Job Engineers B.V. aan Opdrachtgever voor, bij of na de offerte danwel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsmeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 5. Behoudens betaaltermijnen, zijn overeengekomen termijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 6. Job Engineers B.V. bepaalt de wijze waarop de Aanneming wordt uitgevoerd en heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met Opdrachtgever overeengekomen Aanneming door (een) derde(n) uit te laten voeren.
 7. Wanneer een gedeelte van het resultaat van de Aanneming gereed is, kan Job Engineers B.V. te harer keuze dit gedeelte (op-)leveren dan wel eerst (op-)leveren wanneer de gehele Aanneming gereed is, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde. Indien meer- en/of extra werk wordt opgedragen nadat de Aanneming overeen is gekomen wordt de (op-)levertermijn overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Elke gedeeltelijke prestatie, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen van een samengestelde Aanneming, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 inzake betaling.
 9. Indien voor het uitvoeren van de Aanneming noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Job Engineers B.V. staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Job Engineers B.V. het recht tot opschorting van de uitvoering van de Aanneming tot een nader door Job Engineers B.V. te bepalen datum. Job Engineers B.V. behoudt zich het recht voor om de hieraan verbonden (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Job Engineers B.V. in rekening te brengen, alsmede om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Job Engineers B.V. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in mindering te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Job Engineers B.V. hetzij op verzoek of last van Opdrachtgever, hetzij ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, boven de in de Aanneming omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, dan wel doordat de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de diensten, terwijl minderwerk op overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. Meer- of minderwerk wordt ook verrekend indien daaromtrent niets tussen partijen is overeengekomen. Job Engineers B.V. is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de Aanneming of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van Opdrachtgever en/of uitvoering van de Aanneming. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.
 11. Job Engineers B.V. is te allen tijde gerechtigd nadere betalingszekerheden vanuit Opdrachtgever te verlangen. Indien Opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na een daartoe strekkend verzoek tot het verstrekken van nadere betalingszekerheid overgaat, is Job Engineers B.V. bevoegd verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de Aanneming op te schorten.

Artikel 7 Facturatie en betaling

 1. Job Engineers B.V. zal maandelijks aan Opdrachtgever factureren. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum op een door Job Engineers B.V. op te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle rechtspersonen die vallen onder “Job Engineers B.V.” als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. kunnen zowel voor zichzelf als (ook) voor/namens elkaar factureren.
 3. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Job Engineers B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van de Vergoeding als bedoeld in artikel 7 lid 4, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 (zeven) werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de Opdracht en/of Aanneming schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Job Engineers B.V. genoemde datum, waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 4. De door Job Engineers B.V. opgegeven Vergoeding is gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het moment van overeenkomen van de Opdracht en/of Aanneming één of meer van voornoemde factoren wijzigen, is Job Engineers B.V. gerechtigd de overeengekomen Vergoeding overeenkomstig te wijzigen.
 5. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding door Opdrachtgever te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Job Engineers B.V..
 6. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de betaling aan Job Engineers B.V. onmiddellijk opeisbaar. De op de bankafschriften van Job Engineers B.V. aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 7. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, heeft Job Engineers B.V. het recht om zonder nadere sommatie vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Alle kosten betreffende de inning komen geheel en onvoorwaardelijk voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten zal worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (1 juli 2012). Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Job Engineers B.V. of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Job Engineers B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 9. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht en/of Aanneming aan Job Engineers B.V. zijn Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de Vergoeding aan Job Engineers B.V..
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag aan Job Engineers B.V. te betalen, is Job Engineers B.V., onverminderd de andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen, gerechtigd om, na aan Opdrachtgever veertien (14) kalenderdagen van te voren schriftelijk mededeling te hebben gedaan van haar voornemen zulks te doen, alle werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht en/of Aanneming ofwel een deel daarvan te staken, totdat de betaling zal zijn verricht. In dat geval zullen de kosten die uit de staking van werkzaamheden en de hervatting ervan voor Job Engineers B.V. zijn voortgevloeid voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 11. Reclames betreffende enige (onderdelen van de) factuur moeten binnen 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de op de desbetreffende factuur aangegeven Job Engineers B.V. vestiging, of, uitsluitend bij gebreke daarvan, bij het hoofdkantoor van Job Engineers B.V., zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast aangaande de tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien door Opdrachtgever wordt gereclameerd, kan Opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

Artikel 8 Prijsindexering

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Job Engineers B.V. gerechtigd jaarlijks per 1 januari de Vergoeding aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Job Engineers B.V. is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe vermogensschade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van (een) verplichting(en) uit de Opdracht en/of Aanneming zijdens Job Engineers B.V..
 2. Job Engineers B.V. is enkel en alleen aansprakelijk voor de door haar bij Opdrachtgever ingezette Professionals veroorzaakte materiële en/of letselschade die een aantoonbaar direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van (een) verplichting(en) van Job Engineers B.V. uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Job Engineers B.V. dienaangaande volledig en onvoorwaardelijk.
 3. Job Engineers B.V. is enkel en alleen aansprakelijk voor schade geleden door de door haar bij Opdrachtgever ingezette Professionals indien en voor zover die schade een aantoonbaar direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van (een) verplichting(en) van Job Engineers B.V. uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Job Engineers B.V. dienaangaande volledig en onvoorwaardelijk.
 4. Elke aansprakelijkheid van Job Engineers B.V. is uitgesloten indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeengekomen Aanneming niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 5. Opdrachtgever is gehouden Job Engineers B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Job Engineers B.V. mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan Job Engineers B.V. door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Aanneming zijn verstrekt of voorgeschreven.
 6. Aansprakelijkheid van Job Engineers B.V. voor alle overige dan in dit artikel genoemde vermogensschade zoals, doch niet beperkt tot indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijkuitgesloten.
 7. Elke aansprakelijkheid van Job Engineers B.V., uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale factuurbedrag exclusief BTW van de betreffende Opdracht en/of Aanneming, gerekend over een periode van maximaal 6 maanden direct voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, en tot een maximum totaalbedrag van € 250.000,00 per (reeks van) gebeurtenis(sen) per contractjaar.
 8. Job Engineers B.V. verplicht zich de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, gedurende de looptijd van de Aanneming alsmede veertien (14) kalenderdagen na afloop daarvan. Na afloop van de Aanneming stelt Job Engineers B.V. bovengenoemde gegevens ter beschikking aan Opdrachtgever. Job Engineers B.V. behoeft bovengenoemde gegevens e.d. niet te archiveren. Job Engineers B.V. is niet aansprakelijk voor teloorgang van bovengenoemde gegevens door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door haar verzekering gedekt.
 9. Ieder der partijen zal zich afdoende verzekeren, en verzekerd houden gedurende tenminste de looptijd van de Opdracht en/of Aanneming, voor aansprakelijkheden voortvloeiende uit de Opdracht en/of Aanneming. Op verzoek zal ieder der partijen een schriftelijk bewijs van verzekering aan de andere partij overleggen.

Artikel 10 Rechtstreekse indienstneming

 1. Indien Opdrachtgever met de Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) tijdens een Opdracht/Aanneming waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname niet voorafgaand aan de Opdracht/Aanneming schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen Vergoeding voor de betreffende Professional voor de resterende duur van de Opdracht/Aanneming volledig te voldoen, alsmede is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl.
  BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional nog geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 2. Indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd, rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert, of indien Opdrachtgever de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) of indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins en waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname niet
  voorafgaand aan de Opdracht/Aanneming schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl. BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever met de Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) tijdens een Opdracht/Aanneming waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname voorafgaand aan de Opdracht/Aanneming schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen Vergoeding voor de betreffende Professional voor de resterende duur van de Opdracht/Aanneming volledig te voldoen én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional nog geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 4. Indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd, rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert, of indien Opdrachtgever de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) of indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht/Aanneming is geëindigd voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins en waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname
  voorafgaand aan de Opdracht/Aanneming schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen dient Opdrachtgever, indien de Professional geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 5. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een
  Professional verstaan:
  1. a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Professional
  2. het inlenen/inzetten van de betreffende Professional via een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringonderneming);
  3. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Professional met een derde, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek).
 6. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de Professional aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden, waarbij de Professional minder dan 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de laatstelijk geldende Vergoeding voor de betreffende Professional vermenigvuldigd met 1040 uur.
 7. Indien een Professional (welke (nog) geen arbeidsverhouding heeft met Job Engineers B.V.) door tussenkomst van Job Engineers B.V. aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever met die Professional een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden of indien de Professional werkzaamheden voor deze (mogelijke) Opdrachtgever gaat verrichten als zelfstandige of anderszins voordat de daadwerkelijke Opdracht/Aanneming tot stand komt, is deze (mogelijke) Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoedingverschuldigd van 20% van de Vergoeding die voor de betreffende Professional van toepassing zouzijn geweest indien de Opdracht/Aanneming tot stand zou zijn gekomen vermenigvuldigd met 1040 uur.
 8. Indien een Professional (welke wel een arbeidsverhouding heeft met Job Engineers B.V.) door tussenkomst van Job Engineers B.V. aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever met die Professional een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden of indien de Professional werkzaamheden voor deze (mogelijke) Opdrachtgever gaat verrichten als zelfstandige of anderszins voordat de daadwerkelijk Opdracht/Aanneming tot stand komt, is deze (mogelijke) Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl. BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én is Opdrachtgever tevens een vergoeding aan Job Engineers B.V. verschuldigd van 20% van de Vergoeding die voor de betreffende Professional van toepassing zou zijn geweest indien de Opdracht/Aanneming tot stand zou zijn gekomen vermenigvuldigd met 1040 uur.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

 1. Ieder der partijen zal terzake van vertrouwelijke gegevens, welke hen bekend worden in de uitvoering van de Opdracht en/of Aanneming, strikte geheimhouding betrachten, tenzij de andere partij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking van deze gegevens. Job Engineers B.V. verplicht zich aan haar Professionals een geheimhoudingsplicht op te leggen.
 2. Job Engineers B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom en/of eventuele schade van Opdrachtgeveren/of een derde als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door een Professional.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Job Engineers B.V. behoudt het volledige eigendom van de door haar zelf tot stand gebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen, ter beschikking gestelde (elektronische) systemen, alle octrooien, auteursrechten, handels- of dienstmerken, of unieke
  bedrijfsprocessen die daar onderdeel van uitmaken (het “Intellectuele Eigendom”), ook indien dit Intellectuele Eigendom specifiek is vervaardigd voor Opdrachtgever. Opdrachtgever erkent dat toepasselijke auteursrechten en overige eigendomsrechten en –wetten het Intellectuele Eigendom beschermen. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door Job Engineers B.V. is toegestaan, zal Opdrachtgever geen producten of diensten of kennis die is ontstaan of opgedaan door gebruik te maken van het Intellectuele Eigendom verkopen, in licentie geven, verhuren, aanpassen, distribueren, namaken, verzenden, publiekelijk vertonen, downloaden of creëren. Met het eindigen van de Opdracht en/of Aanneming tussen Opdrachtgever en Job Engineers B.V. vervallen met onmiddellijke ingang eventuele aan Opdrachtgever toegekende gebruiksrechten.
 2. Het Intellectuele Eigendom dat door de Professional is vervaardigd uit hoofde van de uitvoering van de Opdracht, zal worden toegekend conform de Nederlandse wetgeving daaromtrent.
 3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten door Opdrachtgever op eerste verzoek van Job Engineers B.V. compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen Opdracht en/of Aanneming overeen wordt gekomen moeten zij terstond worden teruggegeven.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met één of meerdere onderdelen van het in dit artikel bepaalde zal Opdrachtgever aan Job Engineers B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare boetesom verbeuren van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per overtreding en van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) voor iedere dag (of deel van een dag) dat de overtreding voortduurt, onverminderd de (overige) rechten van Job Engineers B.V., zoals maar niet beperkt tot het recht van Job Engineers B.V. tot het vorderen van vergoeding van alle kosten en schade als gevolg van deze overtreding.

Artikel 13 Einde van de Opdracht en/of Aanneming

 1. Zowel Job Engineers B.V. als Opdrachtgever hebben het recht de Opdracht en/of Aanneming voortijdig (tussentijds) eenzijdig te beëindigen, indien tenminste één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering redelijkerwijs niet meer kan plaatshebben conform de Opdracht en/of Aanneming, bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties en nadat daarover met de andere partij overleg is geweest en daaruit het redelijkerwijs niet meer kunnen
  voortzetten van de opdrachtuitvoering blijkt. Beëindiging geschiedt schriftelijk, onder opgave van redenen en tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen.
 2. Job Engineers B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voortzetting en/of voltooiing van de Opdracht en/of Aanneming in redelijkheid niet kan worden gevergd. Job Engineers B.V. behoudt daarbij aanspraak op volledige betaling van de Vergoeding voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en Job Engineers B.V. is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige (vervolg)schade. Dit geldt ook indien een Professional om moverende redenen niet langer of niet meer (volledig) ingezet kan worden en Job Engineers B.V. geen kwalitatief vergelijkbare vervanger kan inzetten; in die gevallen is Job Engineers B.V. niet gehouden aan de opzegtermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 3. Opdrachtgever mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de Opdracht en/of Aanneming in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Ieder der partijen kan de Opdracht en/of Aanneming met onmiddellijke ingang beëindigen, onder vermelding van redenen, indien: – de andere partij ernstig tekortschiet ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht en/of Aanneming en een dergelijk tekortschieten niet binnen vier (4) weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal zijn hersteld;- een situatie van overmacht langer dan dertig (30) kalenderdagen voortduurt; of – door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet wordt verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over diens activa of een deel  daarvan is aangesteld; steeds met dien verstande dat een dergelijke beëindiging geen afbreuk zal doen aan enig ander recht of rechtsmiddel, dat aan één der partijen toekomt of zal toekomen.5 Het einde van een Opdracht en/of Aanneming laat de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V., die de strekking hebben ook na de Opdracht en/of Aanneming voort te duren, onverlet en ongewijzigd van toepassing.

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Job Engineers B.V. worden meegewogen.

Artikel 15 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het identiteitsdocument van de door Job Engineers B.V. bij Opdrachtgever ingezette Professional ter identificatie en/of verificatie van de Professional.
 2. Opdrachtgever bij wie door Job Engineers B.V. een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen wordt ingezet, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder andere inhoudende het in voorkomende gevallen door Job Engineers B.V. verstrekt krijgen van een afschrift van het identiteitsdocument, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling en/of het opnemen van het afschrift in de administratie van Opdrachtgever.
 3. Job Engineers B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 16 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V., alle offertes, opdrachten, overige overeenkomsten en op iedere Opdracht en/of Aanneming is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Job Engineers B.V. Professionals B.V. statutair is gevestigd.

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Opdrachtgever en Job Engineers B.V. zullen voldoen aan hun specifieke verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en toepasselijke overige (aanverwante) wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. en/of de Opdracht en/of Aanneming of aanvullingen daarop zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van de Opdracht en/of Aanneming en/of deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Opdrachten/of Aanneming en/of deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van te vervangen bepaling in zijn geheel behouden blijft.

Droombaan nog niet gevonden?

Wil je een open sollicitatie insturen? Of je bij ons team van specialisten aansluiten? Schrijf je in bij Job Engineers.

Vacatures direct in jouw e-mailbox