De Algemene voorwaarden van Job Engineers

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V., maart 2023

Algemene Voorwaarden Job Engineers bv, maart 2023 GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR MIDDEN-NEDERLAND ONDER NUMMER 18081378

Inhoudsopgave

Artikel 1 Toepasselijkheid
Artikel 2 Definities
Artikel 3 Aanvang en duur Opdracht
Artikel 4 Dienstverlening detachering
Artikel 5 Urenverantwoording detachering
Artikel 6 Facturatie en betaling
Artikel 7 Prijsindexering
Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 9 Rechtstreekse indienstneming
Artikel 10 Vertrouwelijkheid
Artikel 11 Intellectuele eigendom
Artikel 12 Einde van de Opdracht
Artikel 13 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 14 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Artikel 16 Slotbepalingen

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op de werkzaamheden van Job Engineers B.V. en op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen van Job Engineers B.V. en opdrachtgever, voor zover betrekking hebbende op de opdracht.
 2. Toepasselijkheid van (andere) algemene en/of bijzondere (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Job Engineers B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle offertes van Job Engineers B.V. zijn vrijblijvend en binden Job Engineers B.V. niet.
 4. In geval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. met de opdracht, prevaleert hetgeen in de opdracht schriftelijk is overeengekomen.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op eventuele nieuwe offertes, opdrachten en overige overeenkomsten voor zover een en ander betrekking heeft op de werkzaamheden van Job Engineers B.V.

ARTIKEL 2 Definities

Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Job Engineers B.V. op grond waarvan een
Professional bij Opdrachtgever wordt gedetacheerd om een project en/of werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, zulks tegen betaling van de vergoeding;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van een beroep
of een bedrijf opdracht heeft gegeven aan Job Engineers B.V. tot het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht;
Professional: de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst (i) bij Job Engineers B.V. in dienst is, dan wel door Job Engineers B.V. via een derde is ingeleend, die door Job Engineers B.V. wordt ingezet om ten behoeve van Opdrachtgever diensten te verrichten zoals in de Opdracht beschreven;
Vergoeding: het bedrag dat Job Engineers B.V. per door de Professional gewerkt uur in rekening brengt voor het uitvoeren van de Opdracht.

ARTIKEL 3 Aanvang en duur Opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan of voor een vaste periode, of voor een bepaalbare periode van een project, of voor een bepaalbare periode die de vaste periode niet overschrijdt.
 3. De Opdracht voor onbepaalde tijd is de Opdracht waarin geen einddatum of bepaalbare periode is opgenomen.
 4. Ingeval de Opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt de Opdracht van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen duur van de Opdracht. Indien de Opdracht is aangegaan voor de duur van een bepaalbare periode van een project, eindigt deze Opdracht indien en zodra de projectwerkzaamheden zijn voltooid. De Opdracht voor bepaalde tijd dan wel bepaalbare periode is tussentijds niet te beëindigen, behoudens het bepaalde in artikel 13.
 5. De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt nadat deze schriftelijk door tenminste één der partijen is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, niettegenstaande het bepaalde in artikel 13.
 6. Job Engineers B.V. zal ter bevestiging van de Opdracht een opdrachtbevestiging versturen aan Opdrachtgever, welke opdrachtbevestiging door een daartoe bevoegde functionaris bij
  Opdrachtgever ondertekend en geretourneerd dient te worden. Indien Opdrachtgever Job Engineers B.V. toelaat de Opdracht aan te vangen en uitvoering wordt gegeven door Job Engineers B.V. aan de Opdracht zoals vermeld in de door Job Engineers B.V. verzonden opdrachtbevestiging, zonder dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever is ondertekend, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de inhoud van de door Job Engineers B.V. verzonden opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 4 Dienstverlening detachering

 1. Job Engineers B.V. zal zich als goed opdrachtnemer inspannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren en gekwalificeerde Professionals in te zetten teneinde de in de Opdracht overeengekomen en
  gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren.
 2. De Professionals zullen de in de Opdracht gespecificeerde werkzaamheden uitvoeren op de in de
  Opdracht genoemde plaats(en) en voor de aldaar genoemde periode. Wijziging van de aard van de
  Opdracht is slechts mogelijk na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Job Engineers B.V.. Job Engineers B.V. behoudt zich in dat geval het recht voor om de voorwaarden waaronder de Opdracht is aangegaan te wijzigen, waaronder begrepen de door Job Engineers B.V. aan Opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de Professional(s) alle informatie en hulpmiddelen te verstrekken
  welke noodzakelijk en wenselijk zijn teneinde de Professional(s) in staat te stellen de werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, alsmede is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om door Job Engineers B.V. ingezette Professionals zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Job Engineers B.V. bij of voor een derde (waaronder ook een derde die in een groep met Opdrachtgever is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek) wordt verstaan), in te zetten voor het verrichten van werkzaamheden, dan wel de Professionals buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten.
 5. Indien de Professional door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, behoudt Job Engineers B.V. zich het recht voor om de Professional te vervangen. Elke vervanging zal vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd. Job Engineers B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Job Engineers B.V. om welke reden dan ook een (vervangende) Professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
 6. Job Engineers B.V. heeft het recht de Professional te allen tijde te (laten) vervangen op voorwaarde, dat een dergelijke vervanging de kwaliteit van de werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht en de voortzetting van de Opdracht niet nadelig beïnvloedt. Elke vervanging als hiervoor bedoeld zal vooraf met Opdrachtgever worden afgestemd. Opdrachtgever zal een vervanging slechts op redelijke gronden mogen afwijzen en zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk aan Job Engineers B.V. motiveren.

ARTIKEL 5 Urenverantwoording detachering

 1. Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het aantal door Job Engineers B.V. uit hoofde van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met de in de opdracht gespecificeerde vergoeding (exclusief BTW).
 2. Opdrachtgever is aan Job Engineers B.V. voornoemde Vergoeding verschuldigd voor alle Professionals die in het kader van de Opdracht werkzaamheden hebben verricht. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor uren gedurende welke de Professional ziek, met vakantie of zonder toestemming van Opdrachtgever afwezig is geweest.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen, nadat hem enige urenspecificatie is verstrekt, schriftelijk – onder opgave van redenen – aan Job Engineers B.V. mededeelt, dat hij zich met de inhoud daarvan niet kan verenigen, geldt de urenspecificatie automatisch als door Opdrachtgever goedgekeurd en geaccepteerd.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk door Job Engineers B.V. en/of Professional(s) in verband met de uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden, voor zover deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, waaronder bijvoorbeeld parkeerkosten en reiskosten.

ARTIKEL 6 Facturatie en betaling

 1. 1 Job Engineers B.V. zal maandelijks aan Opdrachtgever factureren. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum op een door Job Engineers B.V. op te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle rechtspersonen die vallen onder “Job Engineers B.V.” als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. kunnen zowel voor zichzelf als (ook) voor/namens elkaar factureren.
 3. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Job Engineers B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van de Vergoeding als bedoeld in artikel 7 lid 4, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 (zeven) werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de Opdracht schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Job Engineers B.V. genoemde datum, waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 4. De door Job Engineers B.V. opgegeven Vergoeding is gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het moment van overeenkomen van de
  Opdracht één of meer van voornoemde factoren wijzigen, is Job Engineers B.V. gerechtigd de overeengekomen Vergoeding overeenkomstig te wijzigen.
 5. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding door
  Opdrachtgever te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Job Engineers B.V.
 6. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de betaling aan Job Engineers B.V. onmiddellijk opeisbaar. De op de bankafschriften van Job Engineers B.V. aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
 7. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, heeft Job Engineers B.V. het recht om zonder nadere sommatie vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening wettelijke rente aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Alle kosten betreffende de inning komen geheel en onvoorwaardelijk voor rekening van
  Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten zal worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (1 juli 2012). Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Job Engineers B.V. of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Job Engineers B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
 9. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht aan Job Engineers B.V. zijn Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de Vergoeding aan Job Engineers B.V.
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag aan Job Engineers B.V. te betalen, is Job Engineers B.V., onverminderd de andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen, gerechtigd om, na aan Opdrachtgever veertien (14) kalenderdagen van tevoren schriftelijk mededeling te hebben gedaan van haar voornemen zulks te doen, alle werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht ofwel een deel daarvan te staken, totdat de betaling zal zijn verricht. In dat geval zullen
  de kosten die uit de staking van werkzaamheden en de hervatting ervan voor Job Engineers B.V. zijn voortgevloeid voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 11. Reclames betreffende enige (onderdelen van de) factuur moeten binnen 10 (tien) kalenderdagen na
  de factuurdatum schriftelijk bij de op de desbetreffende factuur aangegeven Job Engineers B.V. vestiging, of, uitsluitend bij gebreke daarvan, bij het hoofdkantoor van Job Engineers B.V., zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast aangaande de tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien door Opdrachtgever wordt gereclameerd, kan Opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

ARTIKEL 7 Prijsindexering

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is Job Engineers B.V. gerechtigd jaarlijks per 1 januari de Vergoeding aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Job Engineers B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan Professionals, Opdrachtgever of aan zaken dan wel personen bij of van Opdrachtgever of een derde, verband houdend met een inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
  1. de terbeschikkingstelling van Professionals door Job Engineers B.V. aan Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.
  2. eenzijdige opzegging van de uitzend-, of payrollovereenkomst door Professionals.
  3. toedoen of nalaten van Professionals, Opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door Professionals.
  4. het zonder schriftelijke toestemming van de JOB Engineers B.V. doorlenen door Opdrachtgever van Professionals.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van de JOB Engineers B.V. voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
  1. het bedrag dat de verzekering van de JOB Engineers B.V. uitkeert, dan wel;
  2. indien de JOB Engineers B.V. niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door de JOB Engineers B.V. gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de JOB Engineers B.V. in de maand voorafgaand aan de schademelding bij Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat de JOB Engineers B.V. in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan Opdrachtgever volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
 3. Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is de JOB Engineers B.V. nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 5. In ieder geval dient Opdrachtgever de JOB Engineers B.V. te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van Professionals of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden.
 6. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de JOB Engineers B.V. en/of diens leidinggevend personeel.
 7. JOB Engineers B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van JOB Engineers B.V. maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

ARTIKEL 9 Rechtstreekse indienstneming

 1. Indien Opdrachtgever met de Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) tijdens een Opdracht waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname niet voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen Vergoeding voor de betreffende Professional voor de resterende duur van de Opdracht volledig te voldoen, alsmede is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgeverwerkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl. BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional nog geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 2. Indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd, rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert, of indien Opdrachtgever de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) of indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins en waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname niet voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl. BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever met de Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een
  andere functie/werkzaamheden) tijdens een Opdracht waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden de overeengekomen Vergoeding voor de betreffende Professional voor de resterende duur van de Opdracht volledig te voldoen én dient Opdrachtgever tevens, indien de Professional nog geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 4. Indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd, rechtstreeks of via derden Opdrachtgever benadert, of indien Opdrachtgever de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Professional een arbeidsverhouding aangaat (voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden) of indien de Professional binnen twaalf (12) kalendermaanden nadat de Opdracht is geëindigd voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins en waarbij de afspraak dan wel mogelijkheid tot overname voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk met Job Engineers B.V. is overeengekomen dient Opdrachtgever, indien de Professional geen 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, de in lid 6 van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen.
 5. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een
  Professional verstaan:
  1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de Professional;
  2. het inlenen/inzetten van de betreffende Professional via een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringonderneming);
  3. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Professional met een derde, waarbij
   Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek).
 6. Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding met de Professional aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden, waarbij de Professional minder dan 1040 uur (exclusief gewerkte overuren) via Job Engineers B.V. voor Opdrachtgever heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de laatstelijk geldende Vergoeding voor de betreffende Professional vermenigvuldigd met 1040 uur.
 7. Indien een Professional (welke (nog) geen arbeidsverhouding heeft met Job Engineers B.V.) door tussenkomst van Job Engineers B.V. aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever met die Professional een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden of indien de Professional werkzaamheden voor deze (mogelijke)
  Opdrachtgever gaat verrichten als zelfstandige of anderszins voordat de daadwerkelijke
  Opdracht tot stand komt, is deze (mogelijke) Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een vergoeding verschuldigd van 20% van de Vergoeding die voor de betreffende Professional van toepassing zou zijn geweest indien de Opdracht tot stand zou zijn gekomen vermenigvuldigd met 1040 uur.
 8. Indien een Professional (welke wel een arbeidsverhouding heeft met Job Engineers B.V.) door tussenkomst van Job Engineers B.V. aan een (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever met die Professional een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie/werkzaamheden of indien de Professional werkzaamheden voor deze (mogelijke)
  Opdrachtgever gaat verrichten als zelfstandige of anderszins voordat de daadwerkelijk
  Opdracht tot stand komt, is deze (mogelijke) Opdrachtgever aan Job Engineers B.V. een fee verschuldigd ter grootte van één bruto jaarsalaris (het bruto (naar fulltime omgerekende) jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en – indien van toepassing – dertiende maand) van de
  Professional in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de arbeidsverhouding, of (indien de Professional voor Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandige of anderszins) het totale factuurbedrag (excl. BTW) dat door Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden van de Professional verschuldigd is in het eerste jaar (12 kalendermaanden) na aanvang van de werkzaamheden) van de betreffende Professional én is Opdrachtgever tevens een vergoeding aan Job Engineers B.V. verschuldigd van 20% van de Vergoeding die voor de betreffende
  Professional van toepassing zou zijn geweest indien de Opdracht tot stand zou zijn gekomen vermenigvuldigd met 1040 uur.

ARTIKEL 10 Vertrouwelijkheid

 1. Ieder der partijen zal terzake van vertrouwelijke gegevens, welke hen bekend worden in de uitvoering van de Opdracht, strikte geheimhouding betrachten, tenzij de andere partij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking van deze gegevens. Job Engineers B.V. verplicht zich aan haar Professionals een geheimhoudingsplicht op te leggen.
 2. Job Engineers B.V. is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom en/of eventuele schade van opdrachtgevers/of een derde als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door een Professional.

ARTIKEL 11 Intellectuele eigendom

 1. 1 Job Engineers B.V. behoudt het volledige eigendom van de door haar zelf tot stand gebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen, ter beschikking gestelde (elektronische) systemen, alle octrooien, auteursrechten, handels- of dienstmerken, of unieke bedrijfsprocessen die daar onderdeel van uitmaken (het “Intellectuele Eigendom”), ook indien dit Intellectuele Eigendom specifiek is vervaardigd voor Opdrachtgever. Opdrachtgever erkent dat toepasselijke auteursrechten en overige eigendomsrechten en –wetten het Intellectuele Eigendom beschermen. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk door Job Engineers B.V. is toegestaan, zal Opdrachtgever geen producten of diensten of kennis die is ontstaan of opgedaan door gebruik te maken van het Intellectuele Eigendom verkopen, in licentie geven, verhuren, aanpassen, distribueren, namaken, verzenden, publiekelijk vertonen, downloaden of creëren. Met het eindigen van de Opdracht tussen Opdrachtgever en Job Engineers B.V. vervallen met onmiddellijke ingang eventuele aan Opdrachtgever toegekende gebruiksrechten.
 2. Het Intellectuele Eigendom dat door de Professional is vervaardigd uit hoofde van de uitvoering van de Opdracht, zal worden toegekend conform de Nederlandse wetgeving daaromtrent.
 3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten door
  Opdrachtgever op eerste verzoek van Job Engineers B.V. compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen Opdracht overeen wordt gekomen moeten zij terstond worden teruggegeven.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met één of meerdere onderdelen van het in dit artikel
  bepaalde zal Opdrachtgever aan Job Engineers B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare boetesom verbeuren van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend Euro) per overtreding en van € 1.000,- (zegge: duizend Euro) voor iedere dag (of deel van een dag) dat de overtreding voortduurt, onverminderd de (overige) rechten van Job Engineers B.V., zoals maar niet beperkt tot het recht van Job Engineers B.V. tot het vorderen van vergoeding van alle kosten en schade als gevolg van deze overtreding.

ARTIKEL 12 Einde van de Opdracht

 1. Zowel Job Engineers B.V. als Opdrachtgever hebben het recht de Opdracht voortijdig (tussentijds) eenzijdig te beëindigen, indien tenminste één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering redelijkerwijs niet meer kan plaatshebben conform de Opdracht, bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties en nadat daarover met de andere partij overleg is geweest en daaruit het redelijkerwijs niet meer kunnen voortzetten van de opdrachtuitvoering blijkt. Beëindiging geschiedt schriftelijk, onder opgave van redenen en tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen.
 2. Job Engineers B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voortzetting en/of voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Job Engineers B.V. behoudt daarbij aanspraak op volledige betaling van de Vergoeding voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en Job Engineers B.V. is jegens Opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige (vervolg)schade. Dit geldt ook indien een Professional om moverende redenen niet langer of niet meer (volledig) ingezet kan worden en Job Engineers B.V. geen kwalitatief vergelijkbare vervanger kan inzetten; in die gevallen is Job Engineers B.V. niet gehouden aan de opzegtermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 3. Opdrachtgever mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Ieder der partijen kan de Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen, onder vermelding van redenen, indien: – de andere partij ernstig tekortschiet ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de Opdracht en een dergelijk tekortschieten niet binnen vier (4) weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal zijn hersteld;
  – een situatie van overmacht langer dan dertig (30) kalenderdagen voortduurt; of – door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet wordt verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld; steeds met dien verstande dat een dergelijke beëindiging geen afbreuk zal doen aan enig ander recht of rechtsmiddel, dat aan één der partijen toekomt of zal toekomen.
 5. Het einde van een Opdracht laat de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V., die de strekking hebben ook na de Opdracht voort te duren, onverlet en ongewijzigd van toepassing.

ARTIKEL 13 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Job Engineers B.V. worden meegewogen.

ARTIKEL 14 Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het identiteitsdocument van de door Job Engineers B.V. bij Opdrachtgever ingezette Professional ter identificatie en/of verificatie van de Professional.
 2. Opdrachtgever bij wie door Job Engineers B.V. een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen wordt ingezet, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder andere inhoudende het in voorkomende gevallen door Job Engineers B.V. verstrekt krijgen van een afschrift van het identiteitsdocument, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/m 3 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling en/of het opnemen van het afschrift in de administratie van Opdrachtgever.
 3. Job Engineers B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V., alle offertes, opdrachten, overige overeenkomsten en op iedere Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Job Engineers B.V. Professionals B.V. statutair is gevestigd.

ARTIKEL 16 Slotbepalingen

 1. Opdrachtgever en Job Engineers B.V. zullen voldoen aan hun specifieke verplichtingen onder de Wet
  Bescherming Persoonsgegevens en toepasselijke overige (aanverwante) wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen ten aanzien van deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. en/of de Opdracht of aanvullingen daarop zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de Opdrachten en/of deze Algemene Voorwaarden Job Engineers B.V. van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van te vervangen bepaling in zijn geheel behouden blijft.

 

Droombaan nog niet gevonden?

Wil je een open sollicitatie insturen? Of je bij ons team van specialisten aansluiten? Schrijf je in bij Job Engineers.

Vacatures direct in jouw e-mailbox